01
Wat is Leerbuddy Vlaanderen?

Leerbuddy Vlaanderen is een ondersteunend initiatief voor nieuwe en bestaande buddy- en tutorwerkingen. Het initiatief komt tot stand in samenwerking met de lerarenopleidingen, expertisecentra en lokale initiatieven. Het wordt gedragen door Schoolmakers vzw met steun van de Vlaamse overheid.
Een Leerbuddy is ofwel een student die de rol van buddy opneemt als onderdeel van zijn opleiding, ofwel een vrijwilliger. Die vrijwilliger kan een student zijn (in een onderwijsgerelateerd of sociaal domein (ergotherapie, logopedie …)) of iemand met een pedagogisch bekwaamheidsbewijs (lerarenopleiding gevolgd, leraar op pensioen).

02
Waarom bestaat Leerbuddy Vlaanderen?

Leerachterstanden zijn voelbaar in onze klassen. Tutoring of een-op-eenbegeleiding is een effectieve ingreep om leerachterstand weg te werken. Via dit initiatief willen we zoveel mogelijk tutoringprojecten in Vlaanderen mogelijk maken en versterken.

03
Voor wie is Leerbuddy Vlaanderen bestemd?

We zijn er voor scholen. We bieden scholen een draaiboek aan en brengen scholen samen in een lerend netwerk. Scholen kunnen via onze zoekmachine op de  website op zoek gaan naar buddy’s. We bieden we een overzicht van de verschillende landelijke initiatieven en lokale tutorwerkingen waarop ze beroep kunnen doen in hun regio. Zo versterken we bestaande initiatieven.

We zijn er voor buddy’s. We bieden online thematisch materiaal aan in de Leerbuddy Academie en een lerend netwerk dat samenkomt in intervisies. De buddy kiest zelf aan welke intervisie hij/zij deelneemt.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden op onze website via de zoekmachine.

We zijn er voor bestaande buddywerkingen én nieuwe initiatieven. We brengen buddywerkingen samen in een lerend netwerk en bieden hen houvast via de “vraag en antwoord”-rubriek op onze website. In dat lerend netwerk delen we goede praktijken over alle aspecten van een buddywerking. Bestaande én nieuwe buddywerkingen kunnen hun buddy’s laten deelnemen aan de intervisies.

04
Bij wie ligt het initiatief om ondersteuning te vragen voor een leerling?

We leggen de centrale regie over het leerproces van leerlingen bij de scholen. Enkel scholen kunnen aanspraak maken op Leerbuddy’s via onze website.

05
Welke factoren spelen een rol in een succesvolle buddywerking?

Uit gesprekken met bestaande werkingen en uit literatuurstudie blijkt dat volgende succesfactoren bepalend zijn voor een buddywerking.

06
Wie kan leerbuddy zijn?

Om de kwaliteit te garanderen, vinden we het belangrijk dat buddy’s een basis hebben pedagogisch-didactische expertise. Een buddy is ofwel een student die de rol opneemt van een buddy als onderdeel van zijn opleiding, ofwel een vrijwilliger. Die vrijwilliger kan een student zijn (in een onderwijsgerelateerd of sociaal domein (ergotherapie, logopedie …)) of iemand met een pedagogisch bekwaamheidsbewijs (lerarenopleiding gevolgd, leraar op pensioen).

De buddy’s verklaren op eer dat ze een Uittreksel uit het Strafregister Model 2 kunnen voorleggen voor het werken met minderjarigen.

Onder de rubriek duurzaam vormen en creëren- thematisch materiaal- kwaliteitsvolle buddybegeleiding vind je een profiel waaraan een buddy best voldoet.

07
Hoe zet je de Leerbuddy best in?

Belangrijk is dat studenten of vrijwilligers worden ingezet voor dit soort Leerbuddy- of tutortaken waartoe ze de nodige competentie bezitten. Een manier om daarmee om te gaan kan bijvoorbeeld zijn om te werken met junior en expert Leerbuddy’s of tutoren.

08
Wat is de duurtijd van een begeleidingstraject?

Uit onderzoek blijkt dat een Leerbuddytraject begint te renderen vanaf een looptijd van 6 à 12 weken.

09
Wanneer en waar gaat de begeleiding door?

De school denkt na over een optimale begeleiding :

 • tijdens de lesuren, via hoekenwerk of differentiatie-uren, flex-werking…
 • naschools of tijdens de middag, zolang de leerling ook voldoende pauze krijgt
 • digitaal
 • aan huis
10
Waaruit bestaat de rol van Leerbuddy Vlaanderen?
 • We werken materiaal uit in samenwerking met de (leraren)opleidingen en expertisecentra (draaiboeken, onlinemodules, tool voor de buddy …)
 • We faciliteren de lerende netwerken voor buddywerkingen, scholen, opleidingen en buddy’s
 • We ondersteunen (zowel nieuwe als bestaande) buddywerkingen, scholen, opleidingen en buddy’s.
 • We brengen de klankbordgroep samen. Zij waakt over de doelstellingen van het project en formuleert aanbevelingen om buddy- en tutorwerkingen nog sterker te kunnen uitbouwen en verduurzamen.
11
Hoe ondersteunt Leerbuddy Vlaanderen haar partners?
 • Lerende netwerken: in onze lerende netwerken wordt een kruisbestuiving gemaakt tussen buddywerkingen, opleidingen en scholen. Zij delen daarbij ook ‘good practices’.
 • Thematisch materiaal: …
 • Intervisies:
 • Leersprongdagen
 • Zoekmachine
 • Klankbordgroep/stuurgroep
12
Hoe zijn de Leerbuddy's verzekerd?
 • Leerbuddy’s die in het kader van hun stage een leerling begeleiden (thuis en op school) zijn verzekerd door hun opleidingsinstituut.
 • Vrijwillige Leerbuddy’s die op school begeleiden vallen onder de schoolverzekering mits bevestiging door de school.
 • Leerbuddy’s die aan huis begeleiden zijn verzekerd door de organisatie die hen koppelt met de school:
  • het opleidingsinstituut bij verplichte stage
  • de lokale buddy-organisatie
  • Leerbuddy Vlaanderen.